Altres

Convocatòria urgent borsa per a la contractació d’una persona beneficiària vinculades al programa Treball als Barris 2023 de l’IMDL Vallsgenera, de perfil Prospector/a

Publicat fa 3 setmanes
VALLS
Caduca el 10/06/2024
Anar a l'oferta
  • Experiència
    Sense experiència

Descripció de l'oferta

SELECCIÓ CONVOCATÒRIA URGENT BORSA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA BENEFICIÀRIA VINCULADA AL PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS 2023 DE L’IMDL VALLSGENERA, DEL PERFIL DE PROSPECTOR/A EMPRESARIAL

Convocatòria 09/2024

Per Resolució EMT/168…

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA,SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA

Contracte

  • Jornada laboral: Jornada completa
  • Tipus de contracte: Eventuals per circumstàncies de la producció
  • Sou: Segons conveni

Formació

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

Altres dades

SELECCIÓ CONVOCATÒRIA URGENT BORSA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA BENEFICIÀRIA VINCULADA AL PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS 2023 DE L’IMDL VALLSGENERA, DEL PERFIL DE PROSPECTOR/A EMPRESARIAL

 

Convocatòria 09/2024

 

Per Resolució EMT/1681/2023, d’11 de maig, el SOC ha obert la convocatòria per a l’any 2023 en relació amb les actuacions del Programa Treball als Barris, regulada per l’Ordre EMT/122/2018, de 23 de juliol, s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris, modificada per l’Ordre TSF/171/2020, de 7 d’octubre.

 

L’objectiu d’aquest Programa és facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals, i si escau, la formació professionalitzadora o d’adquisició de competències bàsiques i l’actuació d’acompanyament a les persones participants. 

 

En data 21 d’octubre, el director del SOC ha atorgat una subvenció de 191.863,08 € per la realització del Programa Treball als Barris 2022. Concretament, per desenvolupar els Programes d’experienciació laboral (Programes D), la subvenció atorgada és de 75.061,32€. 

 

1. Objecte 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció d’1 persona desocupada per la realització d’obres i serveis d’interès general, mitjançant una contractació temporal fins al 31/10/2024, pel sistema de concurs-oposició, que a continuació es relacionen.

 

Llocs de treball:   053-Prospector/a empresarial       

Places: 1           Grup de cotització: 5 Durada: 6 mesos

 

Els requisits, selecció i posterior contractació es regeixen per la Ordre TSF/122/2018, 23 de juliol, s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris, modificada per l’Ordre TSF/171/2020, de 7 d’octubre.

 

 

2. Descripció dels llocs de treball 

 

Les funcions a realitzar seran les següents:

 

Fer visites a empreses i comerços de Valls i comarca per:

– Fer anàlisi constant de les necessitats formatives i d’innovació de les empreses del territori, per tal de donar-hi resposta.

– Crear un treball en xarxa entre les empreses i comerços del barri antic, per tal d’impulsar la creació de llocs de treball

– Informar a les empreses i comerços de les bonificacions existents en la contractació de diferents col•lectius de persones aturades

– Gestionar ofertes de treball per les empreses i comerços del Barri Antic de Valls que tinguin la necessitat de cobrir llocs de treball.

– Donar suport en la gestió del programa Pràctiques en context productiu, per incorporar persones en situació d’atur en contacte amb el mercat de treball, i propiciar futures contractacions

– Actualitzar la base de dades de les empreses i comerços del Barri Antic de Valls en detecció de tancaments i noves obertures.

 

3. Requisits de les persones aspirants 

 

D’acord amb la base 5.5 de la resolució EMT/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris, les persones destinatàries poden ser: 

 

Els requisits per participar en aquest programa són:

• Les persones han de ser demandats d’ocupació no ocupades (DONO) que no cobrin la prestació contributiva d’atur.

• Estar en possessió d’un Cicle Formatiu de Grau mitjà o superior administratiu/comerç o màrqueting, o equivalent. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

• Estar en possessió del permís de conduir de la classe B1 i en situació de vigència.

• Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques pròpies del lloc de treball a proveir, que s’entén referida al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball a proveir.

• Haver complert divuit anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.

• Posseir el certificat de coneixements de nivell de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents. En cas que no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, s’efectuaran les proves pertinents, que hauran de superar.

 

 

4. Presentació de sol·licituds 

Les persones interessades han de presentar la seva sol·licitud del procés de selecció indicada a l’apartat 5, a l’Oficina de Treball de Valls fins el 11/04/2024, indicant la seva adhesió a la següent oferta:

 

Perfil:  Prospector/a Nom oferta: Prospector/a – Vallsgenera Ref. 7740 

 

 

L’IMDL Vallsgenera farà pública la llista de persones inscrites a través d’un anunci a la seu electrònica (e-tauler). 

5.Procés de selecció i convocatòria

 

El procés de selecció serà  mitjançant la presentació d’una oferta experiencial a l’OTG, tal com s’estableix en la base 75.5 de l’Ordre EMT/122/2018, de 23 de juliol, i es concreta de la següent manera: 

• L’IMDL Vallsgenera presentarà a l’Oficina de Treball l’oferta de treball del lloc a ocupar.

• L’Oficina de Treball gestiona l’oferta de treball experiencial i deriva a l’IMDL Vallsgenera les persones candidates que reuneixin els requisits previstos a aquesta Ordre i a la Resolució de la convocatòria.

• L’IMDL Vallsgenera farà la selecció de les persones candidates a partir de la derivació de l’OTG. 

 

La selecció tindrà lloc a les dependències de l’IMDL Vallsgenera, els següents dies:

 

Dilluns, 15/04/2024. A les 10 matí.

 

Procés de selecció consistirà en una prova de coneixements escrita, un cas pràctic oral i una valoració curricular a les persones candidates.

 

El dia del procés de selecció, cal aportar la següent documentació acreditativa:

 

– Còpia i original del DNI o NIE vigent

– Currículum vitae.

– DARDO

– Cicle Formatiu de Grau mitjà o superior administratiu/comerç o màrqueting, o equivalent

– Nivell C1 de català

– Informe de vida laboral 

– Certificat de cursos de formació, si s’escau

 

Si falta algun document dels esmentats anteriorment, no es podrà participar en aquest procés selectiu.

 

6.  Òrgan de selecció

El tribunal estarà format per una presidència, dos vocals, un dels quals farà de secretari. Els membres del tribunal hauran de posseir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit a cadascuna de les places a cobrir. El tribunal podrà disposar d’experts especialistes per a totes o alguna de les proves.

 

7. Fase de la selecció

a) Prova escrita i oral (màxim 20 punts):

La prova escrita tindrà caràcter eliminatori i consistirà en:

• un qüestionari de 10 preguntes tipus test amb 4 respostes alternatives. Cada pregunta resolta favorablement suma 0,5 punt. La resposta favorable valdrà un màxim de 5 punts.

 

• Resoldre 5 exercicis pràctics. Cada exercici resolt correctament suma 2 punts. La resposta favorable valdrà un màxim de 10 punts.

 

La prova oral tindrà caràcter eliminatori i consistirà en:

• Resoldre 1 supòsit pràctic oral amb les tasques a desenvolupar. La resposta favorable valdrà un màxim de 5 punts.

Cal obtenir un mínim de 10 punts del total per superar aquesta prova i passar a la següent fase.

b) Valoració de la situació  (màxim 10 punts)

 

 

Si falta algun document dels esmentats anteriorment, no es podrà participar en aquest procés selectiu.

 

6.  Òrgan de selecció

El tribunal estarà format per una presidència, dos vocals, un dels quals farà de secretari. Els membres del tribunal hauran de posseir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit a cadascuna de les places a cobrir. El tribunal podrà disposar d’experts especialistes per a totes o alguna de les proves.

 

7. Fase de la selecció

a) Prova escrita i oral (màxim 20 punts):

La prova escrita tindrà caràcter eliminatori i consistirà en:

• un qüestionari de 10 preguntes tipus test amb 4 respostes alternatives. Cada pregunta resolta favorablement suma 0,5 punt. La resposta favorable valdrà un màxim de 5 punts.

 

• Resoldre 5 exercicis pràctics. Cada exercici resolt correctament suma 2 punts. La resposta favorable valdrà un màxim de 10 punts.

 

La prova oral tindrà caràcter eliminatori i consistirà en:

• Resoldre 1 supòsit pràctic oral amb les tasques a desenvolupar. La resposta favorable valdrà un màxim de 5 punts.

Cal obtenir un mínim de 10 punts del total per superar aquesta prova i passar a la següent fase.

b) Valoració de la situació  (màxim 10 punts)

 

 

Concepte:  Antiguitat de l’atur  (màxim 2 punts)

Barem:

– Menys 1 any:  0 punts

– Entre 1 i 2 anys: 1 punts  

– Més de 2 anys:  2 punts

Comprovació: Es comprova a través del certificat d’antiguitat a l’atur de l’Oficina de Treball de Valls

 

Concepte:  Experiència laboral en el lloc a ocupar (màxim 2 punts)

Barem: 

– Menys 1 any:      0 punts

– D’ 1 a 2 anys:  1 punts

– Més de 2 a 3 anys:1,5 punts

– Més de 3 anys:  2 punts

Comprovació: Es comprova a través de la vida laboral

 

Concepte:  Cursos realitzats  (màxim 2 punts)

Barem: 

– Per cursos de menys de 25 hores: 0,5 punts

– Per cursos de 25 a 50 hores: 0,75 punts

– De més de 50 hores: 1 punt

Comprovació: Es comprova a través de certificats dels cursos

 

Concepte:  Participació en recerca activa de feina (màxim 2 punt)

Barem: 

– No participació en recerca activa de feina durant els 2 últims anys: 0 punts

– Participació en recerca activa de feina durant 1 any: 1 punt per cada any 

Comprovació: Certificat acreditatiu de la recerca activa de feina

 

Concepte: Participació en Plans d’Ocupació (màxim 2 punts)

Barem: 

– No participació plans ocupació: 2 punts

– Participació en 1 pla d’ocupació: 1 punt

Participació en més d’ 1 pla d’ocupació: 0 punts

Comprovació:  Informe de vida laboral

 

8. Llista per puntuació total obtinguda

Un cop finalitzades les proves s’ha de fer pública la llista d’aprovats, per ordre de puntuació total obtinguda que es farà pública a la seu electrònica de l’IMDL Vallsgenera.

 

9. Resolució del procés. Formació de la borsa

La puntuació definitiva  de les persones aspirants serà el resultat de sumar els punts  que hagin obtinguts en les dues fases del procés. Es farà pública la puntuació al tauler d’anuncis de  la pàgina web de l’Ajuntament de Valls. Aquesta borsa tindrà una vigència d’un any.

El funcionament de la borsa es durà a terme d’acord amb l’establert en l’Article 21  del vigent Acord de Condicions de Treball del Personal al Servei de l’Ajuntament de Valls.

Com a mitjà de crida a les persones candidates s’utilitzarà la comunicació telefònica i el correu electrònic. Es realitzaran dues trucades telefòniques en franges horàries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix dia o diferent i es trametrà un correu electrònic. Tota comunicació entre l’Administració i les persones interessades que derivi de l’aplicació d’aquest procés s’efectuarà emprant l’adreça de correu electrònic i el telèfon facilitat a tal efecte, sent d’exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusió a la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu, així com, en el seu cas, la seva actualització (amb comunicació escrita adreçada a vallsgenera@valls.cat).

 

Si no es pot contactar per cap dels mitjans esmentats en un termini màxim de 24 hores, la persona veurà decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactarà amb la següent persona de la llista, si bé la persona mantindrà la mateixa posició, sens perjudici que si és impossible contactar en tres propostes de contractació se l’exclourà de la borsa.

 

Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:

• No superar el període de prova establert

• Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.

• No complir amb les condicions i requisits de la convocatòria en el moment de la crida.

• Haver estat impossible la localització de la persona en tres propostes de contractació amb el benentès que és d’exclusiva responsabilitat d’aquesta facilitar una adreça de correu electrònic i telèfon, i comunicar els canvis que s’hi produeixin.

• La voluntat expressa de la persona de ser exclosa de la borsa.

• Quan una persona causi baixa voluntària del seu contracte, s’entendrà com a renúncia i passarà a l’últim lloc de la llista.

 

10.Contractació i període de prova

 

Es fixa un període de prova de dos mesos. Durant aquest període de prova la persona exercirà la seva tasca sota la supervisió de la persona responsable del servei on hagi estat destinada, la qual haurà d’emetre un informe sobre la tasca realitzada. Per emetre l’informe la persona responsable del servei tindrà en compte: la capacitat d’assumir les tasques encomanades i grau de fiabilitat; la disposició per complir o acceptar suggeriments i indicacions; la capacitat de presa de decisions; la integració en equips de treball; la col·laboració amb la resta de personal i la relació amb les persones.

 

 

11. Publicitat

 

La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés al tauler d’anuncis del web de l’Ajuntament tenen tots els efectes de notificació a les persones interessades d’acord amb allò que estableix l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.