Altres

Tècnic/a Jurídic

Publicat fa 2 mesos
Reus
Caduca el 23/01/2024
Anar a l'oferta

Descripció de l'oferta

Tècnic/a Jurídic

Serveis a empreses

Funcions a realitzar

– Suport i assessorament jurídic en diferents matèries civil, mercantil, dret administratiu i altres, i en els procediments vinculats a la seva àrea d’actuació. – Redacció informes jurídics en relació a qualsevol de les matèries vinculades a l’objecte de la societat, així com la interpretació de textos legals. – Realitzar el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica que pugui afectar a la gestió de la societat. – Redacció de plecs de clàusules administratives i tècniques en aplicació de la LCSP, redacció informes jurídics, actes meses contractació, acords aprovació expedients licitació, adhesions, contractes, resolucions contractuals, comunicacions pròrrogues, modificacions contractuals, control d’execució de contractes, aplicació penalitats, entre d’altre, i tota la documentació corresponent als expedients de contractació. – Gestió de la plataforma EACAT: realitzar comunicacions via E-notum, enviaments tramesa genèrica, tramitació registre contractes plataforma Generalitat, publicacions anuncis licitacions, control ofertes presentades, gestió perfil contractant, custodis, entre altres. – Tramitar contractes menors, informe de necessitats i d’aprovació de la despesa. – Redactar, tramitar i fer seguiment dels diferents contractes, convenis i altres procediments administratius i expedients corresponents al seu àmbit d’actuació. – Tràmits urbanístics i Patrimonials – Altres tasques jurídiques en general que es requereixin en relació a les funcions assignades al lloc d treball.

Horari

de 8 a 17h de dilluns a dijous i de 8 a 15h els divendres

Contracte

  • Sou: Segons Conveni

Formació

Estudis universitaris